راه اندازی اتاق برق

راه اندازی اتاق برق مطابق با استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است.برای ساختاتاق برق استاندارد نیاز به بکارگیری متریال ها و روشهای اجرایی استانداری است.